znak-prestige-studio 1

Jak wygląda Wasza praca w dniu ślubu?

Pewnie więk­sza część Waszych gości pomy­śli, że jeste­śmy dobrymi zna­jo­mymi. Często podczas reportażu podchodzą do nas fotografowie i pytają jak długo znamy się z parą. Uwielbiamy to zdziwienie, kiedy dowiadują się że to właśnie dziś widzimy się z nim po raz pierwszy. Chcemy, żebyście czuli się przy nas swobodnie. Cenimy sobie styl dokumentalny, bez udawania, ukazujący w pełni kli­mat Waszego dnia. Jeste­śmy fanami ceremonii ple­nerowych, stylu rusty­kal­nego, oraz wesel w stylu glamour. Większość ślu­bów nagrywamy we dwójkę, dzięki temu nadaje to repor­tażowi jesz­cze wię­cej róż­nych ujęć i dyna­miki. Jeansy, trampki i koszulka? Nie, to nie nasz styl. Ubiór jest dla nas bardzo ważny, dlatego staramy się wyglądać jak Wasi goście. Pra­cu­jąc sta­ramy się nie rzu­cać w oczy, nie usta­wiać Was, nie wpły­wać w żaden spo­sób na otoczenie. Nasze pary często po weselu mowią, żę praktycznie byliśmy niewidoczni.

Dla­czego tylko do 23.00 i czy nie można dłu­żej?

Może to wyda­wać się dziwne, jed­nak podjęliśmy decyzje aby wpro­wa­dzić tę opcję. Będąc na przy­ję­ciu do godziny 23.00 jeste­śmy w sta­nie wyko­nać dla Was pełen repor­taż. Oczywiście z przyciągającymi oko, rozmaitymi uję­ciami, przepełnionymi emo­cjami. Naj­lep­sze kadry ze ślubu powstają w ciągu pierw­szych kilku godzin jego trwa­nia. Im póź­niej, tym wię­cej ujęć się powtarzalnych, mimo ich cią­głego szukania . Jeżeli bar­dzo Wam zależy na zawarciu na filmie ocze­pin (rzut bu­kie­tem i muszką). Ist­nieje moż­li­wość dobrania dwóch godzin nagrywania.

Jak długi będzie Nasz film?

W przy­padku małych wesel do 70 osób, dłu­gość filmu wynosi do 20 minut. Zazwy­czaj jest odpowiednia z uwagi na to, że w tym dniu jest obecny tylko jeden ope­ra­tor. Dłu­gość filmu wydłużą się w przy­padku wybra­nia opcji gdzie filmowców jest dwóch. W takim wypadku Film można wydłużyć nawet do 30 min.

Czym nagrywacie? Co z bez­pie­czeń­stwem naszego filmu?

Jesteś technologicznym maniakiem? To tak jak my! Zawsze podążamy za nowinkami sprzętowymi. Nagrywamy bez­lu­ster­kow­cami Sony na matrycy 35 mm z jasnymi obiektywami. Pozwala nam to nagrywać w trud­nych warun­kach, bez uży­wania lamp, które wg nas pozbawiają kli­matu wesela. W dniu ślubu zawsze pakujemy apa­raty główne oraz zapa­sowe. Już w trak­cie wesela robimy kopie filmu na kom­pu­ter oraz dysk zewnętrzny. Po powro­cie do domu robimy kopię na kolejne dyski. Daje to zarówno spo­kój psy­chiczny nam i jak i Wam.

Po ilu dniach otrzy­mamy film?

Na to co dobre, warto czekać. Ter­min odda­nia filmu to 120 dni robo­czych od daty ostat­nich ujęć czyli sesji ple­nerowej. Zwy­kle sta­ramy się oddać film szyb­ciej

Jak zarezerwować termin?

Wow. Jeśli dobrnąłeś do tego momentu to dzieli Cie od wspaniałej przygody zaledwie kilka kroków. Rezer­wa­cje ter­minu w 100% potwier­dza tylko pod­pi­sana umowa. Wiąże się to z wpłatą zadatku w wielkości 20% peł­nej kwoty. Przy oka­zji spo­tka­nia oma­wiamy szcze­góły Waszego dnia, lepiej pozna­jemy Waszą wizję i pragnienia co do filmu. Nie bój­cie się dzie­lić tym jak widzi­cie dobry film z dnia ślubu. Jeśli coś szcze­gól­nie Was zain­spi­ruje – śmiało powiedz­cie nam o tym.

Czy macie doku­menty upraw­nia­jące do fil­mo­wa­nia w obiek­tach sakral­nych?

Jasne, że tak!

Ple­ner zagra­niczny, kra­jowy. Co i jak?

Marzy Wam się ple­ner w dowolnym miejscu na Świecie? Świetnie ! Uwielbiamy odkrywać z Wami nowe miejsca. Zazwyczaj pomagamy w organizacji takiego wyjazdu. Po powrocie pro­simy o zwrot kosz­tów noc­legu oraz biletów lotniczych. Ist­nieją przy­padki, kiedy ww. koszta można obejść? Pewnie! Jeżeli spędzamy czas za gra­nicą i mamy ze sobą sprzęt. Po pro­stu zamawiacie bilety lot­ni­cze do miej­sca, w któ­rym obecnie jesteśmy i dzia­łamy! Może tylko chce­cie wyko­nać ple­ner w kraju? W takim wypadku pro­simy o zwrot kosz­tów dojazdu powy­żej 50 km od Wro­cławia i noc­legu powy­żej 150 km.

znak2-prestige-studio 2