Kasia i Krzysiek.

Wraż­liwa dusza i kino maniak. Jeste­śmy parą w życiu pry­wat­nym i zawo­do­wym-dzięki temu bar­dzo dobrze znajdujemy wspólny język. Cza­sem wystar­czy jedno spoj­rze­nie i każdy z nas wie o co cho­dzi dru­giej oso­bie, dosłow­nie. O „kame­ro­wa­niu” wiemy wszystko i potrafimy zasko­czyć niejednego miłośnika kina.

znak2-prestige-studio 1

Zaraz nas polu­bisz!

Każdy z nas jest inny, ale łączy nas to, że razem two­rzymy ekipę, która nie boi się nowych wyzwań. Wytyczamy nowe stan­dardy i mówimy o tym gło­śno. Po stu­diach podjęliśmy decyzję aby stwo­rzyć nową markę Prestige Studio, gdzie w pierw­szych latach szybko wspi­na­li­śmy się w ran­kin­gach naj­lep­szych fil­mów ślub­nych w Pol­sce. Obecnie radzimy sobie jeszcze lepiej, ale i tak w zasadzie cały zysk przeznaczamy dalej na rozwój i inwestycje. Ferrari może poczekać 😉

kasia 2

Od zawsze Chcie­li­śmy zostać foto­gra­fami ślub­nymi, jed­nak zdję­cia nie dawały nam satysfakcji. Wiedzieliśmy, że film wywiera na nas dużo więcej emocji, a to wszystko zasługa : dźwięku, głosu, muzyki, która nas pro­wa­dzi oraz obrazu. Nie mamy 20 lat praktyki a ślu­bów nie mamy 50 w roku. Za to jeste­śmy nie­zwy­kle dobrzy w tym co robimy. Na rynku jeste­śmy zale­d­wie kilka lat, a dążymy do tego by zostać TOPowymi filmowcami w Polsce i na świecie. Nie ważne czy robisz małe przy­ję­cie, czy wesele na 200 osób. Przy każ­dym ślu­bie dajemy z sie­bie 110%. Co roku wyjeżdzamy za granicę na warszaty u najlepszych filmowców ślubnych na świecie, dlatego jesteśmy na bieżąco z panującymi trendami.

Poznaj pozostałych członków ekipy !

Ciągły rozwój i zaangażowanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wspaniali ludzie!

Łukasz

Operator filmy wywodzący się z najlepszych domów produkcyjnych w Polsce.
Specjalista od światła i dźwięku. Maniak technologiczny.

Co go wyróżnia?

To przede wszystkim sposób pracy.
Dynamiczny a zarazem niewidoczny
Spędzony razem czas będzie początkiem nowej i ciekawej znajomości, która na zawsze zapadnie w Waszej pamięci.

o_nas2 8
o_nas1 9

Zakochaj się w swoim filmie !

Próżno szu­kać w naszych Pro­duk­cjach, Tele­dy­sków z pod­kła­dem hitów z radia. Wręcz prze­ciw­nie spę­dzamy ogromną ilość czasu na szukaniu bardzo rzadkich utwo­rów, któ­rych pewnie ni­gdy wcze­śniej nie sły­sze­li­ście. Bar­dzo kry­tycz­nie oce­niamy nawet nasze naj­lep­sze filmy. Jeste­śmy typem wiecz­nie nie­za­do­wo­lo­nych. Sta­ramy się pobi­jać wła­sne rekordy i cią­gle szli­fo­wać nasz styl. Pra­cu­jemy na tere­nie Dol­nego Ślą­ska, głów­nie jest to Wro­cław. Bar­dzo czę­sto tworzymy Filmy ślubne w całej Pol­sce, a nawet poza GRANICAMI KRAJU. Oboje kochamy ganiać po świecie, dla­tego język angiel­ski nie jest nam obcy. Razem z naszymi parami byliśmy w takich krajach jak Hisz­pa­nia, Anglia, Islan­dia, Wło­chy, Cze­chy, Sło­wa­cja, Niemcy, Chor­wa­cja.

Nasze filmy ślubne są mieszanką obrazów i dźwię­ków ubranych w dynamiczny mon­taż. Cenimy sobie pracę z natu­ral­nym świa­tłem stale szukając momen­tów peł­nych emo­cji. Nigdy nie wiemy jak będzie wyglą­dał Wasz film ślubny. To Wy go two­rzy­cie, Wasi goście oraz miej­sce, w któ­rym całość się roz­grywa.

Zacz­nijmy od kon­kre­tów

Reali­zu­jemy filmy ślubne na światowym poziomie. Nale­żymy do świa­to­wego sto­wa­rzy­sze­nia EEVA łączącego naj­lepszych w branży. Two­rzymy filmy ślubne dla aktorów, sportowców, fotografów i ludzi, którzy cenią sobie pełną ano­ni­mo­wość. Wasz film będzie two­rzony zgod­nie z naj­now­szymi tren­dami. Będzie to jedyna w swoim rodzaju histo­ria. Każda para to inny film. Pomy­śli­cie „Oni są cza­dowi!” i będzie­cie Nas pole­cać Wszyst­kim (żar­tu­jemy)

But... how?

Jak to moż­liwe? Zda­jemy sobie sprawę, że kame­rzy­ści mają zły PR. Każ­demu koja­rzą się z wuj­kiem Janu­szem z dużą kamerą na ramie­niu oraz świe­cą­cym po oczach reflektorem. A my jeste­śmy w tej branży, od któ­rej chcemy się odciąć i poka­zać, że można ina­czej. Chcemy wyjść poza sche­maty i razem z Wami two­rzyć piękne filmy ślubne. Spo­tkaj się z nami, pokażemy Ci nasze pełne filmy i sama ocenisz czy iskrzy.

Wiemy jak.

U nas nie ma miej­sca na nudę. Wiesz, wcale nie musisz być Danie­lem Cra­igiem czy Came­ron Diaz, żeby dobrze wyglą­dać na ekra­nie. Pozwól, żę My się tym zaj­miemy. Zostań gwiazdą swo­jego filmu. Dłu­gie, nudne i poetyczne filmy z pod­kła­dem hitu z radia to coś bez wątpienia nie dla Cie­bie? Ekstra, już Cię za to lubimy! Można ina­czej? Można! Zobacz kilka naszych filmów, nie dzię­kuj. Będzie wspa­niale!

Garść kon­kre­tów (Q&A)
znak-prestige-studio 10
znak-prestige-studio 14

Co oferujemy?

Filmy ślubne • Teledyski ślubne • Plenery w Polsce i za granicą • Kreatywne historie z Waszego dnia • Pomoc z znalezieniu odpowiedniego fotografa • przeMiłą atmosferę • Zapierające dech w piersi ujęcia z lotu ptaka. Można łatwiej? Tak, mamy Drona.